Mikä IB?

International Baccalaureate Diploma on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa yli 150 maassa. IB-Diploma vastaa kotimaista ylioppilastutkintoa.

Opetus- ja tutkintokieli on englanti, paitsi äidinkielen ja espanjan kursseilla, ja opetussuunnitelma on sama kaikkialla maailmassa. Opinnot kestävät kolme vuotta. Ensimmäisenä vuonna vahvistetaan kielitaitoa ja perehdytään IB:n työtapoihin.

Kotimaisen ylioppilastutkinnon tapaan opiskelija suorittaa loppukokeet. Arviointi on kuitenkin erilainen: ylioppilasarvosanat perustuvat loppukokeiden lisäksi myös IB-vuosien aikana kirjoitettaviin tutkielmiin ja esseisiin sekä suullisiin kokeisiin.

Kokeet arvostellaan asteikolla 1-7. Kokeet ja tutkintovaatimukset ovat samat kaikkialla maailmassa.

Miksi IB?

Ohjelma tarjoaa erinomaisen reitin yliopisto-opintoihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Saat valita kuusi tai seitsemän ainetta, yhden jokaisesta ryhmästä. Aineita voi opiskella eritasoisina.

Vähintään kolmea ainetta opiskellaan laajana HL-tasona ja muita suppeampana SL-tasona. HL-aineissa kursseja on 9 eli oppitunteja on jokaisessa jaksossa kolme kertaa viikossa. SL-aineita taas opiskellaan 6 kurssia eli kolmessa jaksossa kumpanakin varsinaisena IB-vuotena.

IB tarjoaa mahdollisuuden keskittyä tiettyihin aineisiin. Kaikista opiskelluista aineista suoritetaan loppukoe. Tärkeän osan opiskelua muodostavat kokeellisuus, kriittinen ajattelu ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Luonnontieteissä tehdään laboratoriotöitä, CAS-ohjelma kannustaa koulun ulkopuoliseen toimintaan ja tutkintoon sisältyvä Extended Essay –tutkielma antaa loistavat valmiudet jatko-opintojen kirjallisiin töihin.

Kolmeen vuoteen mahtuu pänttäystä, kirjoittamista ja tuskailua, mutta myös uusia ystäviä, vanhojen tanssit, penkkarit ja opintoretkiä. Loistava ryhmähenki kannustaa eteenpäin, ja yhdessä käydään muun muassa Lontoossa.

Saat vahvan englannin kielen taidon ja tutkinnolla voit hakea suoraan lukuisiin ulkomaisiin yliopistoihin.

Erillistä kielikoetta ei siis tarvitse enää suorittaa.

Opiskeltavat aineet

Katso myös IBO.org

 

Visual Arts ei ole koulun ainevalikoimassa.

Äidinkieli

IB-äidinkielen tunneilla keskustellaan, väitellään ja pidetään puheenvuoroja; siellä totutaan ajattelemaan ihan itse ja kriittisesti. Kirjallisuuteen perehdytään ja samalla hankitaan kansainvälistyvässä maailmassa tarvittavaa yleissivistystä. Samalla tutustutaan vieraisiin kulttuureihin ja mennään suomalaisen kulttuurin ytimeen. IB-äidinkielen tunneilla opitaan myös hyväksi kirjoittajaksi ja varmaksi esiintyjäksi . Pienessä ja tutussa ryhmässä kaikilla on mahdollisuus osallistua ja oppia tekemällä.

English A Language and Literature

English A Language and Literature-kurssilla opiskellaan sekä kieltä että kirjallisuutta. Tunneilla tutustutaan erityylisiin, eri aikakausilta ja kirjallisuuslajeista oleviin teksteihin. Opiskelijat oppivat analysoimaan kriittisesti monenlaisia tekstejä ja ymmärtämään, miten kieli, kulttuuri ja konteksti punoutuvat yhteen teksteissä. Opiskelijat oppivat myös käyttämään kieltä monipuolisesti sekä kirjallisesti että suullisesti.

B-englanti

B-englannin kurssit tarjoavat mahdollisuuden oppia käyttämään kieltä tarkasti, sujuvasti ja tehokkaasti erilaisissa tilanteissa. Oppitunneilla käytämme vaihtelevia ja monipuolisia materiaaleja oppilaskeskeisin työtavoin. Tutustumme mm. englanninkieliseen maailmaan, eri kulttuureihin, perinteisiin, vapaa-aikaan, sosiaalisiin suhteisiin ja globaaleihin kysymyksiin esimerkiksi eri tiedotusvälineiden ja kirjallisuuden avulla.

Spanish ab initio

Spanish ab initio -kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille, jotka eivät aikaisemmin ole opiskelleet espanjaa. Tavoitteena on oppia espanjan kielen perusrakenteet ja tutustua espanjankieliseen kulttuuriin. Tärkeänä tavoitteena opetuksessa on alusta lähtien painottaa suullista kielitaitoa. Ab initio -espanjan suoritettuaan opiskelija osaa kommunikoida luontevasti erilaisissa tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän saa hyvät edellytykset jatkaa espanjan opiskelua myöhemmin itsenäisesti.

Biologia

Biologian opetuksen lähtökohtana on antaa oppilaille mahdollisuus luonnontieteellisen maailmankuvan rakentamiseen, johon liittyy tieto omasta kehosta ja planeetallamme vaikuttavista elollisista ilmiöistä. Opinnot sisältävät perustiedot ihmisen fysiologiasta, perinnöllisyystieteestä ja solujen toiminnasta. Suurempia teoreettisia kokonaisuuksia ovat evoluutioteorian ja ekologian toiminnalliset perusteet. Opetus koostuu oppituntien lisäksi kenttätöistä, laboroinneista ja vierailuista. Verrattuna normaalin lukion työtapoihin, IB-lukion biologian oppitunnit ovat askeleen lähempänä korkeakoulujen opetusta, jotta oppilaat saisivat paremmat valmiudet jatko-opintoihin, esimerkiksi terveydenhuollon alalle.

Historia

George Santayana on joskus sanonut: ”Ihmiset, jotka eivät opiskele historiaa, ovat kirottuja toistamaan sitä.” IB-historian kursseilla emme pelkästään opiskele historiaa, vaan analysoimme tapahtumien syitä ja seurauksia, opimme kriittisesti arvioimaan erilaisia lähteitä ja tutustumme niin maailmaa muuttaneisiin tapahtumiin ja sotiin kuin pähkähulluihin diktaattoreihinkin. IB-lukiossa historiasta kiinnostuneella on mahdollisuus opiskella kattavasti ja yksityiskohtaisesti laajojakin aihealueita.

Taloustiede

Öljy loppuu, vedestä on pulaa, ihmiset nääntyvät nälkään ja maailmassa on yhä enemmän miljardöörejä. Resurssien määrä maapallolla on rajallinen. Mitä niillä pitäisi tehdä, miten ne käytetään tehokkaasti ja kuka niukat resurssit saa? Muun muassa näihin kysymyksiin taloustiede pyrkii vastaamaan. IB-economics kertoo kansantaloustieteen perusteet ja antaa vahvan etulyöntiaseman jatko-opintoihin pyrkiville. Näitä asioita ei lukion peruskursseilla kerrota!

Matematiikka

Matematiikkaa tarvitsevat niin taiteilijat perspektiivejä miettiessään kuin luonnontieteilijät tutkimuksia tehdessään. IB-matematiikan neljästä vaihtoehdosta löytyy varmasti sopiva taso kaikille opiskelijoille. Valintaan vaikuttavat omat kyvyt ja kiinnostus sekä jatko-opintosuunnitelmat.

Teoreettisempi matematiikka tarjoaa loistavat tiedot ja taidot jatko-opintoja, kuten fysiikkaa, matematiikkaa ja tekniikkaa, varten. Matematiikasta kiinnostuneille tämä kurssi tarjoaa paljon uutta ja syvempää matematiikan osaamista. Sovelletumman matematiikan kurssi puolestaan tarjoaa hyvät valmiudet esimerkiksi kemian, psykologian ja taloustieteiden opiskeluun.

Fysiikka

Oletko kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä? Miksi kylmä limsapullo hikoilee helteellä tai miten kännykkä toimii? Näihin ja moniin muihin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin vastataan fysiikan tunneilla.

Tule opiskelemaan fysiikkaa IB-lukioon. Meillä ilmiöiden tutkiminen ja kokeiden tekeminen itse ovat keskeinen osa opiskelua. Ne tuovat vaihtelua ja tekevät opiskelusta mielenkiintoisempaa tavallisen lukion fysiikan opiskeluun verrattuna. Fysiikan opiskelu lukiossa on myös perusedellytys, jos haluaa fyysikoksi, insinööriksi tai vaikkapa lääkäriksi. Fysiikan kurssien menestyksekäs suorittaminen vaatii vain kohtuullisia pohjatietoja fysiikasta ja matematiikasta, sillä hyvä opiskelumotivaatio ja pohjaton uteliaisuus ovat tärkeimmät eväät fysiikan opinnoissa.

Kemia

Kemian opinnot antavat hyvät perustiedot mm. luonnontieteen, tekniikan, hoitotyön ja elintarvikealan jatko-opintoihin. IB-linjan kemian opintoihin kuuluu olennaisena osana laboratoriotyöskentely, ja viikossa onkin keskimäärin yksi laboratoriotunti. Tutustumiskäynnit yliopistoon sekä alan yrityksiin ja virastoihin ovat myös osa opetusta.

Psykologia

Psykologia sopii oppiaineeksi niille, jotka ovat kiinnostuneet ihmisistä – itsestään ja toisista. Psykologiassa tutkitaan ihmisen käyttäytymistä ja mielen toimintaa tieteellisesti. Psykologiaa tarvitaan nykyään kaikilla elämän aloilla, ammateissa ja omassa elämässä. IB-lukion psykologian opinnoissa kysytään esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten masennuslääke vaikuttaa aivojen toimintaan? Voiko todistajanlausuntoihin luottaa? Miksi ihmiset liittyvät kultteihin?

TOK (Theory of Knowledge)

TOK (Theory of Knowledge) harjaannuttaa kriittistä ajattelua ja keskustelutaitoja. Tunneilla tarkastellaan tietoa, tietämistä ja tiedon kyseenalaistamista tietävän henkilön (knower), tietämisen tapojen (ways of knowing) ja tietämisen alueiden (areas of knowledge) näkökulmista. Asioita lähestytään opiskelijoiden omien kokemusten ja näkemysten kautta.

CAS

Creativity, Action and Service-toiminnassa saat harrastaa oman mielenkiinnon mukaan luovuutta, liikuntaa ja palvelutoimintaa. Se tarjoaa mahdollisuuden kokemusperäiseen oppimiseen ja inhimilliseen kasvuun. Tavoitteena on opiskelijan persoonallisuuden kehittyminen ja omien vahvuuksien löytäminen. Toiminnassa voit hyödyntää vanhoja, tuttuja harrastuksia ja kokeilla jotakin aivan uutta. Tähän yleensä koulun ulkopuoliseen toimintaan tulee varata noin 3 tuntia viikossa ja sitä organisoi sekä valvoo CAS-ohjaaja.

Extended Essay (EE)

Extended Essay (EE) on 4 000 sanan itse suunniteltu ja toteutettu tutkielma jostakin IB-aineesta. Opiskelija voi valita vapaasti aiheen ja aineen, ja kyseisen aineen opettaja ohjaa kirjoittamista. Tavallisesti kaikissa kokeellisissa ja yhteiskuntatieteissä arvostetaan tieteellisiä kokeita tai tiedonkeruuta: esimerkiksi kemiassa on tehtävä kemiallisia kokeita ja historiassa haastatteluja. EE:stä saadulla arvosanalla voi ansaita ”bonuspisteitä” diplomiin.

Maailma on siun!
The world is yours!
The world is yours!